Maciej Stachowicz

JMS SANITECHNIKA
OFERTAKONTAKT
OFERTA

JMS SANITECHNIKA Maciej Stachowicz wykonuje n/w usługi:

9

1. Projektowe w branżach:

 • architektonicznej
 • budowlano-konstrukcyjnej
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznej
 • drogowej
 • hydrotechnicznej
9

2. Inżyniera Umowy / Inżyniera Kontraktu w toku realizacji projektów inwestycyjnych;

9

3. polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

 • budowlano-konstrukcyjnej
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznej
 • drogowej
 • hydrotechnicznej
9

4. ekspertyzy oraz przeglądy techniczne obiektów w zakresie instalacji sanitarnych i w innych branżach

9

5. charakterystyki i świadectwa energetyczne dla obiektów istniejących i nowobudowanych

9

6. Doradztwo techniczne w zakresie instalacji sanitarnych i w innych branżach

Zakres czynności

Zakres obowiązków w toku realizacji w/w usług może obejmować, w szczególności:

 • opracowanie dokumentacji technicznej projektowej dla obiektów nowych oraz istniejących w branżach:
 • architektonicznej
 • budowlano-konstrukcyjnej
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznej
 • drogowej
 • hydrotechnicznej;
 • opracowanie dokumentacji technicznej kosztorysowej;
 • inwentaryzacje techniczne istniejących obiektów;
 • ekspertyzy techniczne poszczególnych elementów obiektów budowalnych;
 • reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy Umowy oraz podwykonawców i poddostawców;
 • pełnienie roli konsultanta technicznego – Doradcy, opiniującego rozwiązania proponowane przez Wykonawcę;
 • zarządzanie jakością w projekcie inwestycyjnym – kontrola wytwarzania, dostaw, zabudowy i uruchamiania urządzeń;
 • nadzór nad procesem tworzenia dokumentacji w projekcie, weryfikacja rozwiązań technicznych;
 • sprawowanie kompletnego nadzoru inwestorskiego, w zakresie czynności określonych w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych wykonywanych robót budowlanych;
 • kontrolowanie i weryfikowanie przedkładanych przez Wykonawcę faktur częściowych oraz potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania, zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
 • uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych;
 • raportowanie przebiegu prac dotyczących realizacji Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
 • uczestnictwo w pracach Komisji Odbiorowej robót budowlanych.

O firmie

Firma PUH JMS Sanitechnika Maciej Stachowicz powstała w 2006 roku i do dnia dzisiejszego nieprzerwanie świadczy usługi na rynku budowlanym w n/w zakresie:

 • kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów;
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych metodą szczegółową oraz uproszczoną;
 • opracowywania dokumentacji projektowej, a w szczególności projektów budowlanych i wykonawczych obiektów budowlanych;
 • oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

11 + 11 =

Adres

ul. Szczęśliwa 15
26-900 Kozienice
NIP: 812-170-93-74

Telefon

Tel. 603 644 274